Dokumentation

Dokumentation / undersökningar / rapporter

Under de år vi har sålt produkterna Boracol® och Impel® , har det genomförts otaliga undersökningar av produkternas egenskaper, egenskaper för bekämpning och förebyggnad av röta, svamp, mögel, husbock och andra träskadeinsekter med mera.

De utarbetade rapporterna finns huvudsakligen på engelska, tyska och danska. Svenska Reimpregnerings AB lavTOX® har översatt några till svenska. En lista på de rapporter som är översatta följer här under. Om det är någon annan rapport du önskar, hjälper vi till med det också.

 • Limträrapporten:  Spridning av borat i trä med Impel® – Borstavar och Boracol®10 2 Bd/Prof. Användning på laminerade balkar.
  Konklusion: Upplösta Boracol®-stavar, IMPEL®, sprider sig snabbt i många träslag, även sådana som man vet inte kan impregneras. Dock skall fukthalten vara hög, över 25 %. I trä som utsätts för omväxlande torra & fuktiga förhållanden fungerar Impel® som en reserv av aktiva beståndsdelar, effektiv så snart fukthalten stiger och därmed risken för svampangrepp uppstår.
  Denna förmåga gör Boracol® till ett effektivt medel även för laminerade bjälkar.
 • 5 ½ års rapporten:  Axial och lateral inträngning av Boracol® 20 2Bd Prof i furu och gran.
  Konklusion: Rapport från DTI visar Boracol® 20´s inträngning under en period av 5½ år. Undersökningen visar att bor kan diffundera i trä som har en fukthalt ner till 18%.
 • Plansch baserad på konklusionen av 5½ -års rapporten, visar Boracol® 20 2 Bd Prof´s inträngningsförmåga.
 • Målning på Boracol® 20 impregnerat gran limträ: Kontroll av vidhäftning för Boracol-behandlade limträkonstruktioner som tex träbroar.
  Konklusion: Undersökningen visar, att Boracol® 20 tränger in upp till 8 mm i limträ av gran redan efter 2½ månads exponering. 1 liter Boracol® 20 2 Bd Prof per 3,5 m2 skyddar mot nya svampangrepp på 60 mm djup och bekämpas ett pågående angrepp på 30 mm djup.
 • “Lifetimes of Impels in Pols, Maintenance Cycle for Utility Poles”: Ett projekt i samarbete för att fastställa effekten av impregnering med  borstavar som en påbyggnadsbehandling för skydd av trästolpar. Rapporten behandlar kreosotbehandlade stolpar. Rapport utarbetad av D.J. Dickinson “Collaborative Project to assess the Effectiveness of Boron Rod as a secondary preservative Treatment in Wooden Poles”
  Konklusion: Den stora mängden borskyddsmedel som fanns i stolparna som underrsöktes vid denna tidpunkt, bekräftar att behandlingen varar mer än i en 10 årsperiod. I torra stolpar förblir stavarna intakta tills stolparna blir våta och risken för svampbildning uppstår. Det är emellertid inte möjligt att förutsäga den verkliga livslängden utöver de 10 åren,  det  kan mycket väl bli vara åtskilliga år till.