Boracol® 10 / Special

Boracol® 10 / Boracol Special

Ny Formula – ännu vassare! Åter på marknaden. Beställ i vår web-shop!

Bekämpar

Förebygger

Långtidseffekt

 Användning

OBS! Till trä & mur, inomhus och under tak. För både privat & yrkesmässig användning mot

  • Mögelangrepp i trä & mur
  • Rötsvamp i trä
  • Äkta Hussvamp i trä & mur

T ex: syllar, reglar, innertak, takstolar, vägg och golvkonstruktioner, i våtutrymmen mm, på vinden, i carport & uterum, etc etc..

  • Om möjligt rengör ytorna före behandling.
  • Upprepa behandlingen vid behov.

Aplicering

Brukslösning= skall ej spädas

  1. Pensel
  2. Rulle
  3. Doppning

Sörj för god ventilation, använd skyddshandskar & skyddsglasögon.

Åtgång

1 liter till 5 kvm

För närmare instruktioner, se bruksanvisning Boracol Special 10/3Bd Prof

Bekämpar o förebygger mot mögel i trä o mur, mot rötsvamp i trä, mot äkta hussvamp i trä o mur

Bruksfärdig lösning, skall ej spädas Åtgång: 1 liter till 5 kvm. Appliceras med pensel eller roller. Endast för användning enligt bruksanvisning på etikett.

Produkten får endast användas på ytor som inte kommer i direkt beröring med livsmedel, djurfoder eller dricksvatten. Behandla inte trä som kommer i direkt kontakt med jord eller vatten. Använd inte på eller nära ytor som husdjur/boskap kan komma i kontakt med. Hud, verktyg och kläder rengörs med varmt vtn.

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Undvik kontakt med hud och ögon. Använd lämliga skyddshandskar.

Varning:

- Irriterar huden
- Orsakar allvarlig ögonirritation
- Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Skyddsåtgärder:
- Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Tvätta händerna grundligt efter användning.
- Undvik utsläpp till miljön.
- Använd skyddshandskar & skyddsglasögon.
- VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten
- VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- Ta av nedstänkta kläder. Och tvätta dem innan de används igen.
- Innehållet & behållaren lämnas till lokal återvinningsstation.

 Förpackningsstorlekar

1-liters, 2,5 liters & 5-liters för privat & yrkesmässig användning samt 20-liters förpackning för yrkesmässig användning.

Bruksanvisning

Anvisning Boracol 10/3Bd Prof & Special

Bruksanvisning

Beställ direkt!

Länk till web-shop

Web-Shop