Träskadeinsekter

Träskadeinsekter - Boracol 15!!

Träskadeinsekter som t ex husbock och strimmig trägnagare, trämask etc är skadedjur som angriper virke vid fuktskada i ditt hus. Bekämpa med Boracol 15

Håll Husbocken på avstånd!/

Angrepp av trämask i t ex möbler stoppar du med behandling med Boracol 15. Pensla på flödigt! De flesta baggar / träskadeinsekter trivs under fuktiga förhållanden, i t ex trä som redan är fuktskadat eller efter att en fuktskada uppstått i ditt hus. Baggar, larver, husbock, strimmig trägnagare, envis trägnagare, splint-bagge, vedstekel är alla ex på vanligt förekommande träskadeinsekter.
Boracol 15 saneringsmedel / träskyddsmedel bekämpar och förebygger mot insektsangrepp i trä, samt ger även ett effektivt rötskydd på köpet!

Stor skada med påtagliga kostnader gör de vedförstörande insekterna.
Insektshonan lägger sina ägg i sprickor eller under barken. Kort tid efter kläcks larverna, som nu börjar en kortare eller längre tillvaro, gömda inne i virket. Den egentliga skadegöraren är sålunda larven, som livnär sig på vedcellernas stärkelse, protein och vitaminer samt cellväggarnas cellulosa.

Bekämpning: Vid angrepp får situationen bedömas från fall till fall. I tillgängligt och/eller frilagt virke utförs bekämpning genom behandling med Boracol. Pensla/rolla på flödigt med Boracol® 15.

Om angreppet dessutom etablerats i dolda konstruktioner kan gasning eller värmebehandling bli aktuell.

Gasning, värmebehandling och frysning är åtgärder som bör följas upp med en preventiv Boracol® behandling.

För bekämpning med Boracol 15 mot husbock och andra träskadeinsekter i större byggnader, ladugårdar etc kan Boracol 15 injiceras med hjälp av speciell sprututrustning. Finns några olika utprovade modeller - se alternativ här

Läs mer om träskadeinsekter:

Vedförstörande insekter, t ex  husbock, trägnagare, trämask, baggar och blåhjon

Tillfälliga virkesförstörare såsom hästmyror, steklar m fl